Pastor A. Samuel

Calvary Tabernacle,
8/10, Kalaigner Street, Valasaravakkam, Chennai - 600087, Tamil Nadu, South India.
Mobile : +91 9884720958,
E-Mail: samuelappadurai@gmail.com